Brudo Slaapkamers

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van https://www.brudo.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Brudo Slaapkamers. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

 1. Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Brudo Slaapkamers is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Brudo Slaapkamers.

 

Indien van toepassing:

 1. Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Brudo Slaapkamers te mogen claimen of te veronderstellen.
 2. Brudo Slaapkamers streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op https://www.brudo.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
 3. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Brudo Slaapkamers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Aansprakelijkheid

 1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien de klant, die een natuurlijke persoon of rechtspersoon is, handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 2. De totale aansprakelijkheid van Brudo Slaapkamers jegens de klant, wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
 3. Aansprakelijkheid van Brudo Slaapkamers jegens klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 4. Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op Brudo Slaapkamers jegens klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in het artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Brudo Slaapkamers.
 5. De aansprakelijkheid van Brudo Slaapkamers jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien klant Brudo Slaapkamers onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt. Stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Brudo Slaapkamers ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Brudo Slaapkamers in staat is adequaat te reageren.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Brudo Slaapkamers meldt.
 7. In geval van overmacht is Brudo Slaapkamers niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij klant ontstane schade.

 

Betalingstermijn

 1. Producten op de webshop worden direct afgerekend in de online winkel
 2. Producten en diensten geleverd door Brudo Slaapkamers; na de geleverde producten en diensten krijgt de consument een factuur van Brudo Slaapkamers.

 

Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Brudo Slaapkamers geleverde goederen blijven het eigendom van Brudo Slaapkamers totdat de afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met Brudo Slaapkamers gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.

 

Garantie

 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Brudo Slaapkamers een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type klanten.
 2. Brudo Slaapkamers staat ervoor dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Brudo Slaapkamers er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 3. Een door Brudo Slaapkamers, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst al heeft en kan inroepen.
 4. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Brudo Slaapkamers daarvan in kennis te stellen.
 5. Indien Brudo Slaapkamers de klacht gegrond acht, wordt na overleg met de klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door klant betaalde prijs over het product.

 

Klachtenprocedure

 1. Indien klant een klacht heeft over een product (conform artikel aangaande garantie) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Brudo Slaapkamers, dan kan hij bij Brudo Slaapkamers telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen.
  Contactgegevens:
  Brudo Slaapkamers
  Terborgseweg 53
  7001 GN Doetinchem
  (0314) 34 40 49
  info@brudo.nl

 1. Brudo Slaapkamers geeft de klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Brudo Slaapkamers binnen 7 dagen na het ontvangst van de klant bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de klant.

 

Leveringsvoorwaarden

 1. Doorgaans geldt een levertijd van 1 werkdag (dit is een gemiddelde levertijd). Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Brudo Slaapkamers is voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk.
 1. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding. Indien er sprake is van overschrijding van de levertermijn zal Brudo Slaapkamers zich inspannen om in overleg tot een oplossing te komen waarin beide partijen zich kunnen vinden.
 2. De afnemer dient de goederen direct ofwel binnen 14 dagen op te komen halen of te laten bezorgen, zodra deze bij Brudo Slaapkamers binnen zijn. De koper wordt hierover geïnformeerd, telefonisch, schriftelijk of per e-mail. Indien de producten niet uit voorraad leverbaar zijn wordt de koper geïnformeerd, zodra de goederen in het magazijn aanwezig zullen zijn.

 

Wijzigingen

 1. Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.brudo.nl op deze pagina.